Algemene voorwaarden Stichting Jeugd- en Jongeren Centrum Erp

1. Definities

De Stichting:            Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Erp (JJC-ERP)

Opdrachtgever:        Degene die zich jegens de Stichting verbindt tot het door de Stichting (doen) verrichten van werkzaamheden als hieronder nader gedefinieerd.

 

2. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen JJC-ERP en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

3. Grondslag voor offertes

De uitvoering van de werkzaamheden door JJC-ERP  zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten, daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

JJC-ERP zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

4. Opdracht uitvoering

De opdrachtgever garandeert dat informatie en documenten die JJC-ERP nodig heeft, tijdig beschikbaar zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Dit geldt eveneens voor de beschikbaarheid van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van JJC-ERP betrokken (zullen) zijn.

 

5. Het betrekken van derden bij de opdracht uitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door JJC-ERP geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

6. Medewerkers

JJC-ERP kan in overleg met de opdrachtgever een andere medewerker aanwijzen of de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

 

7. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming staat in de prijsopgave aangegeven, of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten.

 

8. Betalingsvoorwaarden

Door JJC-ERP worden de betalingstermijnen zoals aangegeven in de prijsopgaven en/of uitvoeringsovereenkomsten gehanteerd. De betalingstermijn is binnen 8 dagen na declaratiedatum. Vanaf de verzuimdatum zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met de handelsrente. Bovendien komen alle met de incasso samenhangende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort door JJC-ERP.

 

9. Wijziging van de opdracht / meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien een tussentijdse wijziging Ieidt tot een wijziging van tarief en/of honorarium, zaI JJC-ERP dit onmiddellijk melden aan opdrachtgever.

Indien een tussentijdse wijziging Ieidt tot meer werk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

10. Tussentijdse aanpassing of beëindiging van de opdracht

Indien een van de partij en van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de prijsopgave of de beloofde prestaties niet worden behaald, zal overleg tussen partijen moeten plaatsvinden over eventuele tussentijdse aanpassing of beëindiging van de overeenkomst. Wordt de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever tussentijds beëindigd dan is JJC-ERP gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst tot dan toe te vorderen van de opdrachtgever. De administratie van JJC-ERP is bij het vaststellen van deze kosten doorslaggevend.

JJC-ERP kan van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. JJC-ERP behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud worden de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Eventueel extra kosten zullen hiervoor in rekening worden gebracht.

 

11. Intellectueel eigendom

Adviezen, rapporten en andere schriftelijke stukken, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, blijven het eigendom van JJC-ERP. Openbaarmaking, in welke vorm dan ook, kan, behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, alleen geschieden na verkregen toestemming van JJC-ERP. Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking geschiedt altijd met volledige bronvermelding. De opdrachtgever heeft wel het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het voorgaande is ook van toepassing bij tussentijdse beëindiging van de opdracht.

 

12. Vertrouwelijkheid

JJC-ERP is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever die JJC-ERP  door de uitvoering van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen, tenzij deze informatie en gegevens in anonieme vorm of met toestemming van de opdrachtgever worden verstrekt. De opdrachtgever zal zonder toestemming van JJC-ERP aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van JJC-ERP, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportages ter beschikking stellen.

 

13. Aansprakelijkheid

JJC-ERP kan niet worden aangesproken op de resultaten van de opdracht en eventuele (gevolg)schade, behoudens de schade waarvoor JJC-ERP wettelijk aansprakelijk is. De opdrachtgever is gehouden JJC-ERP te vrijwaren van alle aanspraken op schadevergoeding van derden respectievelijk JJC-ERP schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die voor JJC-ERP mochten ontstaan als gevolg van vorderingen, welke derden ter zake van de overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan tegen JJC-ERP mochten instellen.

 

14. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en offertes van JJC-ERP is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.